Konkret HR-Bistand

MAS- medarbeidersamtaler:
Du kan avtale ett møte hvor vi konkret forbereder MAS du skal ha i din bedrift. Målrettede og kvalitet sikrede MAS gir ønsket effekt i kraft av produksjon og trivsel. Forskning viser at ufokuserte og dårlige MAS faktisk virker mot sin hensikt.

Konkrete problemstillinger/Lederdilemmaer:
Ledelse handler i stor grad om å gjøre valg og prioriteringer, og noen ganger kan det være vanskelig å se hva som er riktig beslutning. Du og din bedrift kan avtale ett eller flere møter der vi analyserer og vekter for- og motargumenter ift de aktuelle avgjørelser dere står overfor. Det kan være ift strategi og forretningsutvikling eller på personal og micromanagement nivå. Ingen sak for stor, ingen for liten.

Omorganisering og endringer:
Skal bedriften gå over til matrise, skal en avdeling deles til to, skal man innføre nye rutiner og evt. hvordan? Du og din bedrift kan avtale ett eller flere møter der vi ser på de praktiske sidene av endringsledelse. De fleste bedrifter har gode strategier og alle har gode intensjoner, men de fleste glipper på gjennomføring og implementering. Vi hjelper dere til å legge en plan som inkluderer de ansattes holdninger og adferd, og som derfor har større sjanse for å lykkes.

Skriftlig advarsel:
Det er slik at det er typisk norsk ledelse å være konfliktsky, la det skure å gå og ikke gi tilbakemeldinger. Dette fører nettopp til det man er redd for: utydeligheten gir konflikt. Ved å gi skriftlig advarsel gir man en formell varsel om at en spesifikk adferd er uakseptabel, og man gir også den ansatte muligheten for å få vite hva som må endres. Det er profesjonelt og fair. Vi i Ductu hjelper dere med at prosessen blir respektfull og ivaretakende, slik at ønsket effekt oppnås. Vi kan også delta i de aktuelle møter som skal avholdes.

Permitteringer, endringsoppsigelse, oppsigelse:
Dessverre er det like naturlig at noen slutter som at noen blir ansatt. Noen ganger er det slik at det kan være nødvendig og trygt å får ekstern bistand til slike prosesser. Vi har erfaring og hjelper dere, du og din bedrift kan booke ett eller flere møter for å drøfte en slik sak. Vi kan også delta i de aktuelle møter som skal avholdes.